Nieuws

21 april 2021

Vacature: voorzitter per 1 september 2021

De Iona Stichting en de rol van het bestuur

De Iona Stichting is opgericht in 1966 en verbindt schenkers, initiatiefnemers, kunstenaars, studenten en wetenschappers uit de sfeer van maatschappelijke vernieuwing, cultuur en antroposofie. De stichting richt zich op het ondersteunen en nemen van initiatieven die de samenleving vernieuwen vanuit menselijkheid, schoonheid en gemeenschapszin. Het Iona-bestuur is traditioneel actief betrokken bij de stichting en heeft de afgelopen periode een professionaliseringsslag gemaakt. Daarbij komt de focus meer te liggen op hoofdlijnen van bestuur, de toezichthoudende rol en het nemen van initiatieven. Naast de jaarvergadering met alle belanghebbenden wordt in 5 algemene bestuursvergaderingen per jaar het beleid op hoofdlijnen vastgesteld en gevolgd en in een klein aantal commissies worden specifieke aandachtsvelden en initiatieven uitgediept en bewaakt. Ook de grotere, bijzondere en meerjarige aanvragen worden in bestuursvergaderingen behandeld.

Bestuursleden zijn betrokken bij diverse nationale en eventueel internationale advieskringen die ten dienste staan van een professioneel aanvraag- en schenkingsproces en zijn ambassadeur van de Iona Stichting in contact met schenkers en initiatiefnemers. De bestuursleden zijn afkomstig uit verschillende geledingen van de samenleving, met vertegenwoordigers vanuit onder andere de artistieke, financiële, antroposofische en charitatieve gebieden.

De uitdaging

De nieuwe voorzitter wordt gevraagd om samen met de leden van het bestuur vorm te geven aan de geprofessionaliseerde organisatie in de vernieuwde vorm en deze verder te ontwikkelen. Waarbij naast deze modernisering tegelijkertijd de traditionele warme betrokkenheid, initiatieven en samenwerking wordt gekoesterd en daar ruimte voor blijft in de nieuwe werkwijze. Dit alles in nauw samenspel met de directeur van het bureau van de stichting.

Taken en verantwoordelijkheden

 • In algemene zin is de voorzitter gericht op het bewaken van de oprichtingsimpuls en antroposofische inspiratiebron van de Iona Stichting, op overzicht en samenhang van de werking van de stichting.
 • Toezicht houden op het welzijn van de Iona Stichting, kompashouder ten aanzien van de door het bestuur vastgestelde koers, het nakomen van de gemaakte afspraken binnen het bestuur en het welzijn van alle betrokkenen.
 • Samen met directeur en bestuursleden agenda’s opstellen van bestuursvergaderingen en deze voorzitten.
 • Regelmatig (2-wekelijks) overleggen met directeur en als vraagbaak en klankbord voor de directeur fungeren.
 • Regelmatig contact houden met bestuursleden over nieuwe en lopende initiatieven, projecten.
 • Samenwerking binnen het bestuur en tussen bestuur en bureau bewaken en stimuleren.
 • Samen of in afstemming met de directeur gezicht zijn van de stichting naar buiten toe.
 • Bestuurlijke relaties met schenkers, initiatiefnemers en partnerfondsen in binnen- en buitenland stimuleren en onderhouden.
 • Samen met 2 andere bestuursleden de stichting in rechte vertegenwoordigen.
 • Remuneratiecommissie voorzitten (werkgeverschap richting directeur).

Gevraagd

 • Ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder.
 • Verbondenheid met de Iona-inspiratiebronnen: antroposofie, religieuze dimensie van het leven en kunst.
 • Midden in de wereld staan, verbonden met maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.
 • Actieve kennis van en/of ervaring in werkgebieden van de antroposofie.

Geboden

 • Betekenisvol en verdiepend werk bij een bezielde organisatie.
 • Een breed netwerk binnen het werkveld van de Iona Stichting.
 • De mogelijkheid van een bescheiden vergoeding gebaseerd op vacatiegeld per vergadering.

Procedure

Graag ontvangen wij uw CV met motivatie via iona@iona.nl uiterlijk 17 mei 2021.

Voor meer informatie over de functie kunt u bellen met Robert Viëtor of Solveigh Bijkerk via het algemene nummer: 020-6233353.

Gesprekken worden ingepland op dinsdag 25 mei van 16:00 – 20:30 uur op ons kantoor aan de Herengracht te Amsterdam.