visie

De Iona Stichting vormt een knooppunt binnen de sfeer van maatschappelijke vernieuwing.

Het gaat om de creatieve interactie tussen schenkers en initiatiefnemers om gezamenlijke ontwikkeling (in de ruimste zin van het woord) te bewerkstelligen. We acteren op het snijvlak van waardecreatie en maatschappij. Hiermee proberen we projecten te herkennen in hun unieke, integrale, benaderingswijze tussen mens en wereld.

Het bevorderen van initiatiefkracht is de kern van de missie. We geven financiële steun aan initiatieven, projecten, onderzoeken en studies die in lijn liggen met onze visie en doelstelling.

Antroposofie sluit niet uit, maar sluit in.

Doelstelling

Het doel volgens de statuten is het bevorderen van geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling in de ruimste zin. Zij richt zich op initiatieven van algemeen nut, in het bijzonder op het gebied van:

  • antroposofie en haar aandachtsgebieden, waaronder pedagogie, gezondheidszorg gehandicaptenzorg, landbouw, natuurwetenschappen, euritmie, en het actief waarnemen van kunst
  • de religieuze dimensie van het leven
  • architectuur, monumentale kunsten, tuin- en landschapsarchitectuur, muzische en beeldende kunsten

De stichting laat zich bij haar werkzaamheden inspireren door de antroposofie en de kunst, zonder zich tot die inspiratiebronnen te beperken.

Een samenleving als sociaal kunstwerk, waar het culturele, politieke, juridische en economische leven dienstbaar zijn aan elkaar.
Mondriaan, De Nieuwe Beelding

afweging bestuur

Bij het toetsen van een aanvraag overweegt het Dagelijks Bestuur onder meer het volgende:

  • valt de aanvraag daadwerkelijk binnen de doelstellingen van de stichting?
  • spreekt er creativiteit en initiatiefkracht uit de aanvraag?
  • innerlijke consistentie van de aanvraag: creëert de initiatiefnemer een samenhang tussen ideaal, doelgroep, aanpak en financieringsplan?
  • de eigen initiatiefkracht, de persoonlijke drijfveer achter  de aanvraag, is van essentieel belang. Algemene aanvragen die niet specifiek aan de Iona Stichting zijn gericht komen niet in aanmerking voor steun
De kracht van een aanvraag bevindt zich in de persoonlijke betrokkenheid.

internationale aanvragen

Bij internationale aanvragen is een voorwaarde voor het toekennen van financiële steun dat de Stichting voldoende lokale contacten heeft om – indien nodig – advies in te winnen over de aanvrager en/of het project waarvoor het geld wordt gevraagd.


Delen